Algemene voorwaarden

Ons kantoor hanteert algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op alle zaken, die wij behandelen en wij hanteren opdrachtvoorwaarden, die van toepassing zijn op alle opdrachten, die ons kantoor aan derden verleent.

Algemene voorwaarden

Begripsbepalingen
Onder het kantoor worden zowel de advocaten verbonden aan het samenwerkingsverband van Beydals en Klokkers verstaan, als het samenwerkingsverband zelf en iedere (rechts)persoon, die ten behoeve van dit samenwerkingsverband werkzaamheden verricht, dan wel werkzaamheden verricht, waarvoor (één van de advocaten van) dit samenwerkingsverband verantwoordelijk is.

Toepasselijkheid voorwaarden en opdrachtformulier
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, die door het kantoor wordt aanvaard, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. In veel gevallen werkt het kantoor met een opdrachtformulier. Het formulier wordt door de opdrachtgever en de advocaat ondertekend. Deze algemene voorwaarden zijn in alle gevallen van toepassing, ook indien geen opdrachtformulier is gebruikt.

De prijs en de overige kosten
Bij adviezen en procedures wordt in principe een uurtarief gehanteerd, zoals in de tarievenlijst is aangegeven. Het specialistisch tarief geldt op het terrein, waarin de advocaat gespecialiseerd is.
Het tarief kan worden verlaagd of verhoogd. Het financiële belang van de zaak, de spoedeisendheid en de specialistische kennis van de advocaat kunnen aanleiding zijn het tarief bij te stellen.
Vanzelfsprekend is ook uw eigen financiële positie van belang. Een dergelijk lager of hoger tarief wordt vooraf afgesproken. Een gereduceerd tarief geldt alleen voor zover de kosten niet verhaalbaar zijn op een derde.

Aanpassing tarieven
Gedurende de behandeling van uw zaak kunnen de tarieven wijzigen. Zodra de tarieven wijzigen, wordt het nieuwe tarief in uw zaak gehanteerd vanaf het moment, dat u hiervan op de hoogte bent gesteld. Indien tussentijds geen tariefwijziging is mede gedeeld, wordt het tarief niettemin jaarlijks op 1 januari verhoogd met het CBS-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

Kosten en BTW
Naast het afgesproken tarief zullen de kosten, terzake van het griffierecht, uittreksels, deskundigen e.d., aan u worden doorberekend. Wijzigingen in het BTW-tarief worden direct doorberekend.

De wijze van declareren
Over de wijze van declareren kunnen afspraken gemaakt worden. Indien door de advocaat van de afgesproken wijze van declareren wordt afgeweken, zijn niettemin het honorarium en alle kosten volledig verschuldigd. De advocaat zal altijd van de afgesproken wijze van declareren afwijken, indien handhaving van de afgesproken wijze van declareren tot een nota met een gering bedrag leidt (teneinde de administratiekosten voor het kantoor te beperken).

Betalingstermijnen
De betaling van declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn ontvangen. Na het verstrijken van deze termijn is er sprake van verzuim en kunnen herinneringen gestuurd worden. Terzake van herinneringen kunnen kosten in rekening gebracht worden. Indien na twee herinneringen niet is betaald, kunnen incasso kosten berekend worden. Bij voorschot declaraties blijven de reeds gemaakte kosten van herinneringen ook verschuldigd, indien de declaratie komt te vervallen, doordat van de gedeclareerde werkzaamheden of van het maken van de gedeclareerde kosten wordt afgezien. In het geval van een betalingsregeling kunnen eveneens administratie kosten in rekening worden gebracht. Voorzover een declaratie betrekking heeft op reeds gemaakte kosten, is de wettelijke rente ex art. 6: 119A B.W. verschuldigd vanaf het moment dat de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken (ook in het geval van een betalingsregeling), zonder dat volledige betaling is ontvangen. De advocaat behoudt zich het recht voor zijn werkzaamheden op te schorten, zolang een toereikend voorschot niet is betaald.

Bewaartermijn dossiers
Dossiers worden na het einde van de behandeling tenminste 5 jaar bewaard in het archief.
Voor het opvragen van een dossier uit het archief kunnen kosten in rekening gebracht worden.

Beperking aansprakelijkheid bedrijven en particulieren
Over de mate van aansprakelijkheid kunnen afhankelijk van het geval in uw zaak afspraken gemaakt worden. Zo nodig past het kantoor de aansprakelijkheidsverzekering aan. Indien geen afspraak over de mate van aansprakelijkheid is gemaakt, geldt een beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.
Dit bedrag is maximaal € 500.000,-- per gebeurtenis met een maximum van € 1.000.000,-- per jaar. Als het maximum verzekerd bedrag van € 1.000.000,-- per jaar wordt overschreden, zal naar rato van dit verzekerd bedrag worden uitgekeerd, waarbij het maximum verzekerd bedrag van € 500.000,-- tevens de limiet is voor het bedrag, dat bij die verdeling meetelt.
Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor vorderingen, die niet binnen 366 dagen worden ingediend, nadat de advocaat de behandeling van de zaak heeft beëindigd, tenzij die vordering onder de dekking van de verzekering valt

Geheimhoudingsplicht en privacy 
1. De advocaat heeft een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Het verschoningsrecht betekent, dat een advocaat ook niet als getuige in een procedure zou kunnen worden verplicht tot het geven van informatie, waarover hij als advocaat beschikt. Wel is het voor een goede behandeling van uw zaak nodig, dat alle medewerkers van het kantoor kennis kunnen nemen van de inhoud van uw dossier. Het kantoor kan stagiaires (advocaat stagiaires of student stagiaires) aannemen. Ook die hebben toegang tot uw dossier. Tenslotte is het mogelijk dat de interne procedures van het kantoor worden doorgelicht (in verband met kwaliteitsbewaking) door een auditor. Een auditor kan steekproefsgewijs inzage nemen in een dossier. De geheimhoudingsplicht van de advocaat (en het verschoningsrecht) geldt ook voor alle medewerkers van het kantoor en voor de auditor. Indien er met u geen andere afspraken omtrent de inzage van het dossier zijn gemaakt, stemt u met inzage door bovengenoemde personen in.
2. Indien voor u gefinancierde rechtsbijstand wordt aangevraagd, dient zowel voor de aanvraag als voor de uitbetaling informatie te worden gezonden aan de Raad voor Rechtsbijstand. Hieromtrent kunnen geen afwijkende afspraken worden gemaakt.
3. Uw gegevens worden in een geautomatiseerd gegevensbestand opgenomen. Dit bestand dient uitsluitend voor intern gebruik. U heeft recht op inzage van uw eigen gegevens en u kunt verbetering van eventuele foutieve vermeldingen verlangen.

Kwaliteitsbewaking en klachtregeling
De Nederlandse Orde van Advocaten stelt normen teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Alle advocaten moeten aan deze normen voldoen. Daarnaast wordt binnen ons kantoor het nodige aan kwaliteitsbevordering gedaan.

Indien u toch een klacht heeft dan horen wij dit graag van u. Daarom heeft ons kantoor naast de in de wet geregelde klachtmogelijkheden een interne klachtregeling.
Bespreekt u uw klacht zo mogelijk eerst met de advocaat die uw zaak behandelt. Wilt u dit liever niet, of is het resultaat hiervan voor u niet voldoende bevredigend, dan kunt u gebruik maken van de klachtregeling.

Voor wie is de klachtregeling bestemd?
De klachtregeling is bestemd voor alle cliënten en voormalige cliënten van ons kantoor, die niet tevreden zijn over de wijze van dienstverlening.

Hoe dient u uw klacht in?
U kunt uw klacht bij brief  indienen. Schrijft u in dit geval bovenaan uw brief het woord “klacht” en de naam van de advocaat tegen wie u een klacht wilt indienen. U kunt de klacht ook faxen. Handelt u dan op dezelfde wijze als bij een brief. De klacht kan ook per email worden ingediend. Zendt u de email in dit geval naar info@bmkadvocaten.nl. Vermeld daarbij als onderwerp “klacht” alsmede de naam van de advocaat tegen wie de klacht gericht is.
De klacht wordt nooit behandeld door de advocaat, waarop uw klacht betrekking heeft. In de meeste gevallen zult u worden uitgenodigd om een mondelinge toelichting op uw klacht te geven. Bij de mondelinge toelichting mag u zich door een door u aan te wijzen persoon laten bijstaan. Van een mondelinge toelichting kan worden afgezien, indien hiervoor redenen zijn.

Geschillenregeling
Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur is ingesteld en wordt in stand gehouden door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf. In geval van een geschil is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd tot kennisneming van het geschil overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Voordat een geschil aanhangig gemaakt kan worden dient eerst gebruik gemaakt te worden van de klachtregeling van ons kantoor.
Indien er een geschil is over een declaratie, of indien u een declaratie niet betaalt, kan het kantoor of de advocaat het door u verschuldigde bedrag vast laten stellen door de Geschillencommissie Advocatuur.
naar boven
(laatste wijziging 1 januari 2013)


Opdracht voorwaarden

Begripsbepalingen
Onder het kantoor worden zowel de advocaten verbonden aan het samenwerkingsverband van Beydals en Klokkers verstaan, als het samenwerkingsverband zelf en iedere (rechts)persoon, die ten behoeve van dit samenwerkingsverband werkzaamheden verricht, dan wel werkzaamheden verricht, waarvoor (één van de advocaten van) dit samenwerkingsverband verantwoordelijk is.

Toepasselijkheid voorwaarden
Deze opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, die door het kantoor wordt gegeven aan derden, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer en deze opdrachtvoorwaarden prevaleren deze opdrachtvoorwaarden.

Geheimhoudingsplicht
1. De advocaat heeft een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Het verschoningsrecht betekent, dat een advocaat ook niet als getuige in een procedure zou kunnen worden verplicht tot het geven van informatie, waarover hij als advocaat beschikt. Indien het kantoor in het kader van de behandeling van een zaak een opdracht geeft aan een derde, geldt voor deze derde dezelfde geheimhoudingsplicht als voor de advocaat. De derde komt (afgeleid van de advocaat) ook het verschoningsrecht toe.
2. Indien aan de ingeschakelde derde gedurende zijn opdracht of na afsluiting van zijn opdracht informatie wordt gevraagd en de derde is van oordeel, dat hij (mogelijk) wel verplicht is deze informatie te verstrekken, zal de derde eerst overleg voeren met de verantwoordelijke advocaat van het kantoor of met één van de andere advocaten van het kantoor, voordat enige informatie wordt verstrekt.
3. Indien de derde wordt opgeroepen als getuige teneinde te verklaren in een rechtsgeding, waarbij mogelijk vragen worden gesteld, die niet kunnen worden beantwoord zonder schending van de onderhavige geheimhoudingsplicht, zal de derde direct met de verantwoordelijke advocaat of het kantoor hierover contact opnemen.

De opdrachtgever
Opdrachten van het kantoor in het kader van de behandeling van zaken voor cliënten van het kantoor, worden gegeven namens die cliënt. De formele opdrachtgever is niet het kantoor, maar de cliënt. De nota van de ingeschakelde derde voor de door deze derde verrichte werkzaamheden kan aan het kantoor worden toegezonden, doch dient op naam van de cliënt te worden gesteld.
naar boven
(laatste wijziging 1 januari 2013)
info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam