Actualiteiten

28 januari 2011

Werkgever mag teveel aan opgenomen vakantie-uren bij einde dienstverband niet verrekenen

In veel arbeidsovereenkomsten en CAO’s is bepaald dat vakantie- en verlofuren door de werkgever worden vastgesteld, uiteraard in overleg met de werknemer. Dat is ook bepaald in artikel 7:638 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW).  In de praktijk komt het vaak voor dat bij het einde van een arbeidsovereenkomst,vooral als dat tijdstip net na de zomer valt, er sprake is van meer opgenomen vakantie- en/of verlofdagen dan de opgebouwde uren c.q. dagen. Werkgevers zijn dan geneigd dat teveel bij de werknemer in rekening te brengen, meestal door middel van verrekening.  Dat laatste nu druist in tegen het wettelijk stelsel en is dus verboden. Een en ander blijkt weer eens uit onderstaande zaak.

Aan het dienstverband van een schoonheidsspecialiste kwam op 1 november 2008 een einde. De werkgever vorderde bij de kantonrechter onder meer betaling van de volgens haar teveel opgenomen vakantie-uren. Het ging om een bedrag van € 770,90.  Hoewel de werknemer ontkende teveel vakantie-uren te hebben genoten wees de kantonrechter de vordering van de werkgever om andere redenen af. De kantonrechter verwees naar de arbeidsovereenkomst en de wettelijke bepalingen waaruit blijkt dat de werkgever uiteindelijk over de op te nemen vakantiedagen beslist. In de praktijk zal het vaak de werknemer zijn die daartoe een aanvraag indient, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de werkgever. Om die reden komt het risico van eventueel teveel opgenomen vakantie of verlof volledig bij de werkgever te liggen.  Dat is slechts anders als de werkgever en de werknemer bij het bepalen van een vakantie-opname uitdrukkelijk overeen komen dat, indien blijkt dat er teveel dagen/uren (kunnen) worden  opgenomen, deze voor rekening van de werknemer komen.  Uit de uitspraak maak ik verder op dat dit telkens moet worden overeen gekomen.

De werkgever deed nog een beroep op de analoge toepassing van artikel  7:641 lid 1 BW, waarin is geregeld dat bij het einde van een dienstverband de nog niet opgenomen vakantie-uren moeten worden uitbetaald. De kantonrechter wees er op dat dit tevergeefs was voorgesteld omdat dit artikel niet ziet op teveel opgenomen vakantie-uren.

Het is voor werkgevers dus aan te raden om telkens na te gaan of er bij het verzoek om vakantie of verlof te mogen opnemen voldoende uren zijn opgebouwd. Voor werknemers waarbij het dienstverband is of binnen korte termijn wordt beëindigd ,is het zaak om de eindafrekening goed te controleren op –mogelijk onrechtmatige- verrekening van eventueel teveel  opgenomen vakantie- of verlofuren.

Advocaat:
Mr Peter P. Klokkers

Bron:  Rechtbank Haarlem Sector Kanton 4 maart 2010, LJN BL5607


Plaats een reactie

Naam:
E-mail adres:
Reactie:
 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam